เลือกจากสถานที่ คำค้นหา และ/หรือ ประเภทงาน

ประเภทงาน

more

Take a break from your job hunt and virtually Xplor the world with Marriott's iOS travel game.

Connect with us

รับข่าวสารตำแหน่งงานและข้อความจากแมริออท

ความช่วยเหลือ

หากท่านต้องการความช่วยเหลือในการกรอกใบสมัครออนไลน์ กรุณาโทรหมายเลข 301-581-1400 ฝากข้อความและสมาชิกในทีมฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะได้โทรติดต่อกลับภายในหนึ่งวันทำการ โปรดทราบว่าหมายเลขโทรศัพท์ข้างต้นใช้สำหรับบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือในการสมัครงานเท่านั้นการตรวจสอบทางอิเลคทรอนิกส์ (e-verify)

แมริออทเข้าร่วมในโครงการตรวจสอบการว่าจ้างงานแบบอิเลคทรอกนิกส์


แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นนายจ้างที่ให้โอกาสเท่าเทียมกันโดยมุ่งมั่นในการว่าจ้างพนักงานที่หลากหลายและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมความมีส่วนร่วม

Privacy Statement

By clicking ACCEPT, you are providing your informed consent for us to store cookies on your device. Such cookies may track your activity on this site. Cookies will not be stored till you provide your consent. If user clicks ACCEPT, user will have the full site experience. You may review our policy in full by clicking on Privacy Policy.

This window is to comply with the laws and regulations of various countries, including EU countries.

Close